Dagteamet

GDPR

Personuppgiftsansvarig

Dagteamet AB, 559311-8184. Sveavägen 2 A 702 14 Örebro är personuppgiftsansvarig. Dagteamet är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra arbetstagare och handledare. Det omfattar också uppgifter om kontakter mellan våra arbetstagare samt handledare och Dagteamet (exempelvis frågor och klagomål som rör verksamheten). Vi strävar alltid efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt för de aktuella ändamålen, och försöker även använda oss av de minst integritetskänsliga uppgifterna vid dessa tillfällen. Vi hanterar också personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal om daglig verksamhet. Vi kan dessutom behöva använda personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag samt utföra enkätundersökningar.

Användning av information

Följande uppgifter kan vi behöva använda oss av i verksamheten:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Bankuppgifter
 • Anställningsrelaterade uppgifter


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 • Uppgifter som du gör direkt tillgängliga för oss
 • Uppgifter som vi inhämtar från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss etc. För att kunna erbjuda möjlighet till arbetsintervju eller arbete, kommer insänt CV med personuppgifter sparas i vår akt för verksamheten.


Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag exempelvis enligt LSS och Socialtjänstlagen. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (lönesystem, administrationsprogram).
 • Tredje man till vilken du önskar att vi ska vidarebefordra dina uppgifter. Exempelvis information av vikt till kommunen. 
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. Under dessa omständigheter kommer vi endast att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen.


Gallring

Personuppgifter gallrar vi löpande. Om t ex en gjord ansökan inte leder till anställning raderas uppgifterna efter att anställningsförfarandet har avslutats. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra Dagteamets arkiveringsskyldigheter enligt lag.

Information och rättelse

Den registrerade har rättigheter i förhållande till lämnade personuppgifter. Denne har rätt till utlämning, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor som rör dessa rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner som vi följer för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast arbetstagare, handledare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Behandling rörande personuppgifter som gäller hälsa behandlas dessutom endast med stöd i lag.